משחק ףחסיהל תווצ באינטרנט

                                  Drift Team קחשמ

ףחסיהל תווצ (Drift Team):

.הגיהנ ירושיכ תא חיכוהל לוכי גהנ לכ ,םיעזגה תווצ ףחסיהל םלועב תמ .הלחתהה וקל ותוא איבהלו תינוכמ םכתושרל ךל היהי םירחא םינקחש םע ד .המידק רהמל תוריהמ תא םירהל התא ,תואה לע .תונוש ישוק תומר לש תודח תוינפ הברה ויהי ץורימה םייקתי ובש שיבכה .וז ךרדב תודוקנ חיוורהלו תוריהמב םלוכ תא ריבעהל ףחסיהל לש תונמאב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות