משחק םימתכ לש הלעמל באינטרנט

                                  Top of the Spots קחשמ

םימתכ לש הלעמל (Top of the Spots):

.תוארהל קסעה לש םלועב איבנ תויהל ךל םיעיצמ ונא .שחנמ םישוחינ לש ןוילעה קחשמה תא ןזה ,תאז תושעל ידכ .םיילקיסומ םיללחב הרוקש המ לש עדיו רק בושיח םע דחי דבוע ךלש היצי .תחא היציאוטניא לע תכלל תוסנל ,םידדוב םיטיהל ,םהלש ראוטרפרה ,תוצ .תועוצר וא םיפילק ,םיריש ,תוצובק לש תומש םע תונומת יתש תוארל לכו .וילע ץחל ,גרודמ וא רתוי ירלופופ ךתעדל םהמ ימ .םימתכ לש ןוילעה קלחב הדוקנ לבקת ,הז תא תשחינ םא ,תודוקנ ףוסאל ל