משחק ףורגיא תוללותשה באינטרנט

                                  Boxing Rampage קחשמ

ףורגיא תוללותשה (Boxing Rampage):

.ךלש דדומתמה ,דחוימבו ,םימחול קיפסמ ןיא ,הנכומ תעבטה .ףרגאתמ תא ןיכהלו ףורגיא תוללותשה רובע .הארמה יונישל תובר תויורשפא ןנשי .תעבטה ךותל יאטרופסה תא איבהל םיאתמ רחב .תיטגרנא בר ןמז ךשמב תבכרה ללכ ךרדב םיאטרופס ,היוצרה האצותה תא ג .רבד םוש לבלבל אלו לועפל תוחתפמ וליא תעדל ידכ םינומיאה תמר תא רו .בירי לכ םע דדומתהל ורשפאי לוהינב תונמוימו תונמוימ .הרוגח ךמצע תא רוחבל ףולא לכ חצנל לוכי התא ,regalia ו תורתוכ בוש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות