משחק ופיפ לש ןולסה באינטרנט

                                  Peepo's Parlour קחשמ

ופיפ לש ןולסה (Peepo's Parlour):

.ופיפ םשב הקיחצמ תומד ידי לע ןמזומ התא .ליחתהל הפיא עדי אל טושפ ,ולש קסעה תא חתפי אוה בר ןמז רבכ .הדילג לש הפק תיב וב חינהו ןטק רדח רוביגה הנק ,הנטק השורי וילע ה .ול רוזעל לוכי התא הליחתבו תווצ קר רסח ,לכה ול שי וישכע .קפלדה דיל דמעו םיניינעה תא חק .אובל ךורא היהי אל תוחוקל .םהירחא תכללו תוחוקלה ישאר דיל םיננעב םיעיפומ םה ,תוארוהה תא ןוי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות