משחק קרס לודייא באינטרנט

                                  Idle Idol קחשמ

קרס לודייא (Idle Idol):

.והשימל ודגס םישנא ,תע לכב .םינוש םילספ תחנה ידי לע הלענ רשא םיבר םילא ויה ,הליחתב .בהזמ וליפא ,םינוש םירמוחמ םייושע ויה ןחלופה לש אשונה ויה הלא םי .דחא לילא ררחשל תוסנלו ינאגפה ןדיע ורבעוי התא Idle Idol קחשמב .םירודכלו םיצעל ביבסמו ,רעיה זכרמב דמוע לספה .ותוא ןיקתהלו ךסמה לש ןותחתה קלחב חולב ותוא אוצמל ,שדקמ תונבל יד .רתוי רקי רתוי םישרמ םישדקמ תונבל חולשל ןתינ יכ הסנכה רצייל ליחת .םמוקמב יונב תויהל ךירצ םישדח ,רובש תויהל ךירצ םינשי םיניינב ךכ