משחק !הננב רובע היניננב באינטרנט

                                  Bananinja Go Banana! קחשמ

!הננב רובע היניננב (Bananinja Go Banana!):

.םיילרגטניא םיביכרמ ינש םה תוננבו םיפוק !הננב Bananinja Go קחשמב .nicknamed banananndzya ףוקה םע תורכיה ריכהל ולכות .תוננב ןיעמ קפסמ אוהש םושמ רתוי אלא ,הזה ירפה תא בהוא אוהש םושמ .םיבוהצ תוריפ גישהל השק היה לגנו'גב המ ןמז ךשמב .םידחוימ םירגנאהב םירתסומו םישנא ידי לע םיפסאנ םה .םהיבורקל ותוא ריזחהל ללשה תא תחקולו ימינפה ךותל ץמואב תרדוח ה'ג .תונכס תוענמיה םילושכמ תוענמיה ,תוננב ףוסאלו םיאתה לכ ךרד תוריהמ .הננב התוא תא ףודהל לוכי התא הז הרקמב