משחק קנט תייבוק באינטרנט

                                  Qubic Tank קחשמ

קנט תייבוק (Qubic Tank):

.םהמ דחא לש ירקיעה ףתתשמה תא ךופהל ולכות קנט תייבוק קחשמבו ךישמה .וילא רודחל הסנמש ימ לכמ לטרופה לע ןגהל איה ךלש המישמה .יטנוולר ראשנ ךלש המישמה ןכלו ,םיחטמ המכמ תולקב גניסריפ תויהל לו .תוקיודמ תוירי םע אטאטל ,םיברקתמ ימ לכ .סרהו ראשה תא אצמ .ךובמה יבחרב םירזופמ םה ,ןוזמ תולולג ףוסאל ,ךמצעב לטרופה תא רודח .םהירוחאמ רתתסהל לוכי אל םיביואה תאו ,ללחה תא תוקנל ידכ תוריקה ת