משחק היינגפוס תושעל הכיסנ באינטרנט

                                  Princess Make Donut קחשמ

היינגפוס תושעל הכיסנ (Princess Make Donut):

.םיירהצ תחוראל תוינגפוס תנכה ידי לע היבורק תא תוצרל הטילחה הנא ה .הז הל רוזעל היינגפוס תושעל הכיסנ קחשמ התא .תלוכמל ןושאר ךלת ונלש הרוביגה ,רקובב הררועתהשכ .התיא תונחב היהת התא .םירצומ םע םילתמ תאו הלגעה יולג היהת התאש ינפל .המישרל םאתהב לסה ךותל םתוא רורגלו םיטירפ תחקל ךילע היהי .חבטמל תכללו התיבה תכלל ולכות ,השיכר עוציב רחאל .תוינגפוס לשבל ךרטצת ,ןוכתמה יפ לע ,ןאכ .ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב טושפ ,ךכ םשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות