משחק םולח באינטרנט

                                  Kix Dream Soccer קחשמ

םולח (Kix Dream Soccer):

.ךילע הבוהאה הנידמה לש תימואלה תרחבנה רובע קחשל לאידנומל וכלי תו .ביואה לומ לגרודכה שרגמ לע ךמצע תא אצומ התא הז תריחב ידי לע .קחשמה ליחתי טפושה תקירשב .ביואה ירעש תא ףוקתל ליחתהלו רודכה תא סופתל תוסנל ךילע היהי .ביריה לש םינגמה תא תוכהל וא ךלש םינקחשה ןיב רבוע המכוחב רובעל , .רעש עיקבהלו הרטמה תא תוכהל ,התיבשה לש קחרמה תוברקתה רחאל .קחשמב הכזי עיקבי ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות