משחק העובה לע לע שקה באינטרנט

                                  Tap On Bubble קחשמ

העובה לע לע שקה (Tap On Bubble):

.העובה לע שקה קחשמה תא ךירצ התא וז הדוקנבו תויעבה לע בושחל ילב ע .םיטושפ םיללכו טושפ קשממ ,העיגרמ הקיסומ .ץצופתהל ץלאל ,םהילע ץוחלל - ךלש המישמה תאו ,טאל הלוע תופוקש תוע .תועובה לכ תא סורהל להנל ,רהמל ךרטצת התאו לדגי םירודכה רפסמ תאו .ימניד קחשמה תא וכפהי ,ךפיהל ,ךליבשב ץמואמ םרוג היהי אל יתגרדה ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות