משחק לור חמש ישוס באינטרנט

                                  Happy Sushi Roll קחשמ

לור חמש ישוס (Happy Sushi Roll):

.םעטו הלש יטוזקאה הארמה תורמל ,תוירלופופל התכז תוריהמב ןפימ וניל .Happy Sushi Roll ארקנש ונלש ילאוטריווה ישוסה תא חתפלו ךישמהל ונ .עצבלו רוחבל ,ךינפל םייולת רבכ םתיא םילעה ,תונמזה לש הסמ לבקת די .תונמזה ןלהל ,םינוכתמה תא הארת לאמש דצב רוחשה חולה לע הציחל .ישוס וא ספוט תוינמחל ,םינוכנה םירמוחה לע הציחל ידי לע .חוקלל החילשל הליבחב תזראומו הנכומ היהת הנמה ,ןוכנ ןוכתמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות