משחק תיטוקסה הריטה באינטרנט

                                  Scottish Castle קחשמ

תיטוקסה הריטה (Scottish Castle):

.םיליגר םיתב לש היינבה תא וישכע ומכ ,הרגשבש בשחנ תוריט תיינב ,םי .םינש תואמ ךשמב ונבנש תוריט קר הנה .ןיעל םיענ ןיידע תופירש תומחלמ וסרה אלש הלא לבא ,ןמז רתוי הברה ת .שפוח ןטק שפוחה דנלטוקס תכלל ולכות תיטוקסה הריטה קחשמב .בטיה ורמשש תוקיתע תוריט המכ שי .רחוב התא ובש ןונגסה תא ,םירויצ םע םיינבלמ םיחירא לש הדימריפ ךסמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות