משחק Knight לע שקה באינטרנט

                                  Tap Knight קחשמ

Knight לע שקה (Tap Knight):

.Knight Knight קחשמב ולש יפאה םסקה עסמ ליחתמ ץימאה ריבאה .םירחא תומוקמו םירפכ ,תודש ,תוריט ,תורעמ ,תורעיב רובעל ךירצ התא .תומויא תוצלפמ לש ותגהנה תחת תוצלפמ לש אבצה תא סורהי רוביגה םוקמ .ותוא גורהלו עיפוהל עיפוי סובה ,סבומ אבצה רשאכ ,םיביואה לע ץחל .םירופיש תונקלו ןויסינ רובצל ,ךרדה ךרואל .ךל ןימז הגרדהב ךופהי הז - ןוירשו עיבג ,הזח ,םיצפח ,םייוקיש ,תוב .ברקב ודביא תוחוכה תא ריזחהל וא עייסל ידכ טהול ןוקרד םהלש הרזעה .ףיכ הברהו תובר תומר אוצמל ולכות