משחק םידייצ לש םינומיא הנחמ באינטרנט

                                  Deer Hunter Training Camp קחשמ

םידייצ לש םינומיא הנחמ (Deer Hunter Training Camp):

.םש םקשנ תא תוריל םינוש ירי יחווט תכלל תובורק םיתעל יד םיבר םידי .יבצ ןוגכ םייח ילעב תוריל דמלנ ובש ,םינומיאה חווט לע היהי ינאו ה .יבצ תרוצב תדחוימ הרטמ יולג היהת התאש ינפל .הנושארה הייריה םע םייח לעב גורהל לוכי התא ובש תוכהל ,יולג תודוק .הרטמה לע עיבצהל ידכ הבור םירהל ךירצ התא .שאב חותפל ףלצ חווטב הרטמה לע יוצרה םוקמה תא סופתל .תודוקנ לבקמ התא הדוקנל רודכה תא הכמ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות