Irresponsible Ninja קחשמ

תוירחא רסח ה' גנינ (Irresponsible Ninja):

.ךלש םסקה לקמ תא תוסנל לוכי התא ובש ,םוסקה ץורעה לא תכללו םירקמה .זוזל רשפא יא סופיט דויצ תרזעב קר וילעש ,םיעלס קר ,שיבכ ןיא הלאה .תאזכ תונמדזה ןתיי לקמה לבא .רבעמל ידמל םיאתמ רשג ךופהלו ףוסניא דע חותמל לוכי הז .רצק אלו ידמ ךורא אל אוה רשגה ךכ ילמיטפוא ךרוא תא עובקל בושח .תוירחא רסח ה' גנינ ב ןמסה תא וא עבצאה תא ררחשל ,לודגל קיספהל הצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות