משחק קרס טלמה באינטרנט

                                  Idle Hamlet קחשמ

קרס טלמה (Idle Hamlet):

.ךלש תומדאה לע ןגהל ןמזה לכ ךירצ התא רשאכ םישק םינמז םה היזטנפה .ישומיש תויהל לוכיש המ לכ חקולו שלחה תא ףקות רתוי קזח אבצ ול שיש .םישדחה םיעדמה רקח ,היינב ,םיבאשמ יוצימ ,הסדנה ,תואלקח :םימוחתה .המצוע יברו םיינרדומ םילכו קשנ ילכ ול קפסתו קזח אבצ רוצית וז הלו .קרס טלמה קחשמב השעת התאש המ הז .ןכומ תויהל ךירצ התאו ,תע לכב ףוקתל לוכי ביואה ,זרדזהל