משחק EcoSorter באינטרנט

                                  EcoSorter קחשמ

EcoSorter (EcoSorter):

.ליבוהל לוכי ,רהנה ךותל ,טרפב ,הפשא לש טלשנ יתלב רורחש המ האלמ ה .םהל רוזעל תופיחדב טילחה ונלש רוביגה תרחא תלוספ קיטסלפ םילבוס לל .רהנה עצמאב דמעו קנע לקמ חקל אוה .לק ךכ לכ אל ךורא טומ לוהינ ,EcoSorter םע ךלש הרזעה תא ךירצ אוה .ןימי דצב - םיספ לכ לש םיגד ,לאמש דצב תויקשו םיקובקב ,תונצנצה תא .הפשאה תא סופתל ,רומשל תחלצה םיגד המכ לע ח"וד לבקת ,ןמזה םות רחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות