משחק 2 ירי תורטמ הכה באינטרנט

                                  Hit Targets Shooting 2 קחשמ

2 ירי תורטמ הכה (Hit Targets Shooting 2):

.םיפלצ ןיב ךרענש תורחתב קלח תחקל ולכות ובש היישעתה רוזאל ךלש הבו .תמיוסמ הדוקנב דומעי לעפמב ךמצע תא אצמת התא .ףלצ ףקיה תועצמאב לכה תא בטיה ןוחבל ךרטצת הבור לודיג .ךלש תורטמה תא שפח .שא חותפלו ,הרטמה רבעל הארמה תא ןווכל דימ ,םתוא אצומ התאש עגרב .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ןתנית התאו דעיה תא הכי רודכה ,קיודמב ןווכ .ספספל אל הסנת זא ,תוירי לש לבגומ רפסמ ךל שיש רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות