משחק 3D תוירי לגרודכ באינטרנט

                                  Soccer Shot 3D קחשמ

3D תוירי לגרודכ (Soccer Shot 3D):

.יתרוסמ תויהל חרכהב אלו תונוש תורוצ שובלל לוכי קחשמה ללחב לגרודכ .ןבלו רוחש רודכ - דחא טרופס דויצ קר טרופס קחשמ הז שמתשהל Shot 3D .זז אל אוה ,ךלש תווצה ילב לבא ,ןלגרודכ ךירצ ןבומכ התא .םודאו בוהצ םיעטק לש הדימה הנק אוה רוביגה ינפל .תוריהמה דמ לע ומכ ,הלאמשו הנימי ןמזה לכ ענ ץחה .רודכה תא תוכהל ידכ טלתא עגפו ןוכנה ןוויכה תא סופתל .יברמה קחרמל ותוא חולשל איה המישמה .ךלי הז קוחר המכ יולת הז ,סוטי רודכה ובש םוקמה לעו תובוחרו םיתב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות