משחק Drifter 2 תוינוכמ ודא באינטרנט

                                  Ado Cars Drifter 2 קחשמ

Drifter 2 תוינוכמ ודא (Ado Cars Drifter 2):

.םיילאוטריו םישיבכב עוסנל םיבהואש הלא לש בלה תמושת תא ךושמל קפס .תורחתה לש םיאנתה תא םג אלא ,ריהב תינרדומה תינוכמה םילדומ םע ךתו .השק יכה הזו ,ךמצע םע דדומתת ,הזכש רותב ,םיבירי ךל היהת אל .ףחסה עוציב לע לטוי ירקיעה שגדה .ןוחצינ תודוקנ לבקת וליבשב .םימקוממ למנ ילכימ ובש חוורמ רוזא וא ריעה תובוחרב הז םא הלבזמל ת .ףחסיהל ,תודחב ךופהלו ץיאהל ,ץיאהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות