משחק חוכ הציפק ה' גנינ באינטרנט

                                  Ninja Jump Force קחשמ

חוכ הציפק ה' גנינ (Ninja Jump Force):

.רגתא לכל ןכומ אוהו דומלל הברה שי ןיידע הריעצה ה'גנינה .דיתעב םחול ,ריעצ רוחבב לאיצנטופ האור ולש הרומה .םיאב ןמזה לכ םירזוח ,םישיתמ ,םיכורא םינומיא לבא .םהלש תוינוטונומב דומעל םילוכי םלוכ אל .דחוימ לושכמ לולסמ רובעל ומצע אוהש עיצה הרומה חוכ הציפק ה' גנינ .רוצעל ילב ,ריהמ בצקב זוזל ךירצ אוה לבא ,םולשב תלדה לא עיגהל ךיר .ופסאנש תועבטמ ינלטק תודוכלמ לעמ ץפק אוה ךכ ,ץופקל תודוקפ ול ןתו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות