משחק יטיניפניא טובור וניד באינטרנט

                                  DinoRobot Infinity קחשמ

יטיניפניא טובור וניד (DinoRobot Infinity):

.אוושל לבא ,רגסנ dinorobot לש רוצייה יכ תבשח .םודא ץירע ,Kartiranno, Megalodon :תחא תבב םיטובור השולש לש הקיד .בהוא התאש ומכ ,ללכב דחא קתוע קר ףוסאל וליפא וא ףצר לכ רוחבל לוכ .טובורה רובע םילולכמו םיקלח לש הצובק עיפוי הדשב ךלש הריחבה רחאל .הקידב עקרקה תא םייס רומגה תא חולשלו ,םהיתומוקמב םתוא םיחינמ .לבקתהש קתועה תא תמאל ךילע .םילשכ אלל תמלשומ הרוצב תודוקפ עצבל בייח אוה ,המיחל טובור והז