משחק ריהמ רגרוב באינטרנט

                                  Fast Burger קחשמ

ריהמ רגרוב (Fast Burger):

.םימיעט םירגרובמה םע םישנא ליכאהל ךלוה אוה ובש רגרוב ריהמה ,ולש .תאזה הדובעב ול רוזענ ונחנא .ןוזמ לש ןווגמ היהי הילעש תדחוימ הדמע יולג היהת התאש ינפל .ךסמה לע הדיפקב לכתסהל ךילע היהי .הנומת לש הרוצב ןיכהל ךרטצת יכ הנמ היהת ןימי דצב .ךירצ התאש םירמוחה תא הארי הז .חוקלל ותוא תתל ןכומ םיעט רגרובמה לשבל ךירצ התאש םירצומה תא חקול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות