משחק סקנקולב באינטרנט

                                  BlockTanks קחשמ

סקנקולב (BlockTanks):

.תירזכא הטיחש תוכחל זאו ,קחשמה םוקמ תא בוזעל םיקנטה םא .םהלש לדגמה יחתות לש םחוכ תא םיקדוב ,תוריל םיכירצ ויה םה ,לויטל BlockTanks תונמדזהה תא םהל ןתיי קחשמה. .ךובמ ומכ הנבנש ,קנע הדש הנה .ךלש ביריל יולג אלו יוסיכ תחת תוריק אצמי אוה זאו ,יולג ישוקב אוה .רהממו םילוחכ םיסיסר קר ריאשמ ,ךילע הרוי ,עיפוי םכח בירי ,יונפ ם .ריהזו רהזית ,ךכמ ענמיהל ידכ .הדמשהל םירחא םיסונוב תוטקר ,םינומיר :תפסונ תשומחת סייגל ליחתהל