משחק היזטנפ ףלצ באינטרנט

                                  Fantasy Sniper קחשמ

היזטנפ ףלצ (Fantasy Sniper):

.םינוש םייתימ םירוצי םייח ובש םלועל סנכנ ליגר םיפלצ לייח יכ םכמצ .עורה לש דצב םחליהל םירחא דועב ,בוט לש דצב םיכמות םקלח .םיער םירוצי לש הפקתה ינפמ םישנא לש הכלממה לע ןגהל ךרטצי היזטנפ .הובג לדגמ לע בשוי ךלש רוביגה םיפלצ הבור םירהל .תונוש תוצלפמ שפחיו רוזאה תא קודבי אוה ,םיפלצ ףקיה תועצמאב .שאב הארמה לש םיכרד תשרפ לע ותוא סופתל לכות ,םהמ דחא תאיצמ .וז ךרדב תודוקנ חיוורת התאו תצלפמה תא גורהי דעיה תא תוכהל רודכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות