משחק ףחסנ ףרוטמ םירטסקא באינטרנט

                                  Extreme Mad Drift קחשמ

ףחסנ ףרוטמ םירטסקא (Extreme Mad Drift):

.בוחרה ץורמ ברקב םיצופנ וכפה ףחס תויורחת ,הנורחאל .וב םסרופמ בכור תויהל תוסנלו בוחרה יצורמ לש םלועה ךותל לולצל ףחס .ףסכ לש תמיוסמ תומכ ךל היהת קחשמה תליחתב .תיפיצפס תינוכמ שוכרל ךרטצת הז לע .ךל וקפוסש תונוכמ לש המישר ךותמ הז תא רוחבל לוכי התא .ץורמל תכלל הגהה ירוחאמ לבקמ התא ,הז ירחא .ושענש םירומיה שי .חצנל ולוכ לולסמה תא םיוסמ ןמז ךשמב תכלל ךרטצי ףחסיהל ךלש תונמוי .רתוי הקזח ,השדח תינוכמ ךמצע תא לבקל לגוסמ תויהלו ףסכ חיוורהל ול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות