משחק Heros סוט שיבכע באינטרנט

                                  Spider Fly Heros קחשמ

Heros סוט שיבכע (Spider Fly Heros):

.הנירקל הפשחנו תירואטמה הלפנ ובש םוקמל בורק היה ריעה תובוחרב רבע .ןמרדייפס סקימוק לש םסרופמה רוביגה תא םג ומכ לעה תולוכיל הכז אוה .הלא תולוכיב שמתשהל םישנאל רוזעלו ותוא רוביג תויהל הטילחה ונלש ת .הז םע ול רוזעי םירוביג סוט רדייפס קחשמב ונחנא .דחוימ ףפועמ דרובטייקס ומצעל בציע ונלש רוביגה .םש רהימש חולה לע ץפקו ולש הפילחה תא שבל אוה ,ריעב שחרתמ עשפ רשא .םיעשופה תא דימשהל חולה לע ןקתומ קשנה ןמ הרויו םתוא ףוקתי אוה ,ם

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות