Celtic Fun קחשמ

יטלק ףיכ (Celtic Fun):

.םיקיתעה םיטלקה ןמ ךלה השדחה הנשה רובע דלומה גח ץע שבלתהל תרוסמה .וישכע ומכ הפי תויהל ליחתה אל הז לבא .תויח וגרה ,םהלש םילאל ובירקהש םייטלק םיטבש .םדב חורמ היה ומצע ץעהו ,תיחושא יפנע לע םייברקה תא ולת םה .הטיח ינזואמ יושע ,שמשה ידי לע רתכוה רתכה לש ןוילעה קלחה .רבד םוש ךל ריכזמ אל הז .דלומה גח ץע היה םידגב ויה הלא .ץעה לע םיינועבצ םיעוצעצ םוקמב םד יטושיק םוקמבו תרוסמה תא תונשל .הלעמ יפלכ ירי ,םיינועבצ םירודכ םע חושא ץע תופכ תא אלמלו קיטלס ד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות