משחק ףיטח באינטרנט

                                  SnackyJack קחשמ

ףיטח (SnackyJack):

.לק תויהלמ קוחר אוה תואיצמב הדעסמ לש םילעבה תויהל .םיישונאו םייפסכ םיבאשמ הברה חקיי הז .םלוכל אלש דירטמ רבד הז .ןדעסמ ומכ ךמצע תא תוסנל לוכי דחא לכ ,ילאוטריווה םלועב לבא .וז תונמדזה ךל ןתיי SnackyJack ונלש קחשמה .הדעסמה קסעה תא ררחשל ק' גל רוזעל ולכות ,וב .םיוסמ ןוכתמ יפל תונמ םע חבטמה תא אלמל ,תישאר .הנותחתה תילאמשה הניפב שיגדי םרפסמ ,םירצומ תשיכר .ועיקשה םהש יפכ םתוא שדחל תעל תעמ .הסנכה ךל איבי רשא ,םירקבמ םיאלמ ויהי םהו תונחלושה לע ץחל .חילצמ םיקסע שיא תויהל ,םישנא רוכשל ,תונמ לש טס תא ביחרהל ,םישדח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות