משחק Edition ב"הרא תנידמ תא ושחנ באינטרנט

                                  Guess the State USA Edition קחשמ

Edition ב"הרא תנידמ תא ושחנ (Guess the State USA Edition):

.ךלש העיסנה ךלהמב ישפיט שיגרהל אל ידכ ,םינוש תורוקממ הז לע רתוי .תירבה תוצראל לויט םכל שיש םכמצעל וראת .וזה הרישעהו המוצעה ץראה לע םכלש עדיה תא ןוחבל םכל רשפאי ונלש ןט .הלש תונידמה םישימח םע תירבה תוצרא לש הפמ היהתש ינפל .הל לעמ ןנע ועיפוי םה ,הרענה ידי לע לאשית תולאש .ב"הראב הנידמה הרודהמה תא ושחנ המיאתמה הנידמה לע הציחל ידי לע הל