משחק Voxel תודרשיה :םיקנט באינטרנט

                                  Voxel Tanks: Survival קחשמ

Voxel תודרשיה :םיקנט (Voxel Tanks: Survival):

.םינב ךושמל דימת םיילאוטריו תודש לע םיקנט ברק .תודרשיה :Voxel םיקנט קחשמה לש ףסונ קתרמ ברק ךותל לולצל ךל םיעיצ .לסקיפ םיקנט סנכתהל ברקה הדשב .קנט לש הריחב עצבמ התא רשאכ ברקל ףרטצהל ןכומ היהת התא .דימ ליחתי תוזגפה ,עיפומ ךלש קנטה עגרב .הרויו ינרמוי ןורמת ידי לע הז תא עונמל לוכי התא לבא ,לפונ אוהש ד .תונגהו ךלש המיחלה תלוכי תא קזחלו םיסונוב ףוסאל ,םיטלקמ רובע םינ .םח ןגלב רשפאה לככ בר ןמז דורשל איה ךלש המישמה