Ninja Cube קחשמ

ה'גנינה תייבוק (Ninja Cube):

.יבשה ןמ הפי הכיסנ ליצהל ךרטצי אוה ה'גנינה הייבוקב םעפהו ,עישומה .ער לבא ,ה' גנינ םג ,תויחל םיפטוח םהבש תומוקמל תכלל ךירצ התא ,חי .ריוואב ןוויכ תונשל לכוי אוה ןהבש ,תוכורא תוציפק לע הנורחאל קר ט .תונמוימ ו תונמוימ תוארהל ,ןמאתהל ךרטצת ,חילצהל לכותש ידכ .ןטקו לודג לגעמ עיפוי ותה לע ץחלת רשאכ .םחולה הצאה תתל ,הרזחב ותוא ottyanuv ו ,ןוויכה לע עיבצהל ולכות ן .םהילע ץופקל ךירצ התא ,םיביואה תא סורהל .הדלפ םיבכוכ ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות