משחק תואקתפרה הלילצ רפוס באינטרנט

                                  Super Diver Adventure קחשמ

תואקתפרה הלילצ רפוס (Super Diver Adventure):

.החונמכ וב םישמתשמ םירחאש דועב ,םהלש הכולהת תושעל ,םהלש םייחה לכ .קרס ריית אל ,קומעה םיה רקוח אוה תואקתפרה ןללוצ רפוס קחשמה לש רו .םישירכה םוסחמ תא רובעל ךירצ ,םהילא עיגהל ידכ לבא ,תוימימ-תתה תו .ולש הקודהה הפילחה תורמל ,ללוצ ומכ ברע תחורא לוכאל םיעתרנ אל םהו .הנכסב ומצע תא םישל ילבמ םימל תחתמ הכוראה ךרדה לע רבגתהל ןייחשל .ידי לע תוחשל טושפ םישירכה ,תורגתהל אל םה םא ,םיפרוטה תא ףוקעל .קנח עונמל ידכ ריווא םירדניליצ ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות