משחק הנומתה תא חינמ הנומת ןודיח באינטרנט

                                  Photo Quiz Guess The Image קחשמ

הנומתה תא חינמ הנומת ןודיח (Photo Quiz Guess The Image):

.והשמ עדוי התאש תעדל דמחנ דימת הז .הנומתה תא חינמ םוליצ ןודיחב קחשלו םכלש תימצעה הכרעהה תא רדבל םכ .תונומת ךותמ הלאש לע תונעל בייח התא ובש ןודיח והז .םילגדו םימסרופמ ,תונידמ :תוירוגטק שולש ןנשי .עדי םע קרב םע רכומ יכה התא יכ דחא תא רוחבל לוכי התא .שארב עיפוי הלאשו לגד וא םסרופמ םדא ,ריעה לש הנומת .תוירשפא תובושת שולש ןלהל .העוט התאש דיגי םודאה בלצה תאו ,הבושתה תא רשאי קורי תרוקיב ןמיס .האצותה תא לבקל ףוסב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות