משחק רגתאה הקיטמתמ ןחבמ באינטרנט

                                  Math Test Challenge קחשמ

רגתאה הקיטמתמ ןחבמ (Math Test Challenge):

.םוט רבדמ לותחה לש בוהאה רפסה תיב אשונ איה הקיטמתמ .תושגרתהב וליפאו האנהב ןורתפל תונתינ תויטמתמ תואמגודש חיכוהל ןכו .תוינש םירשע לש איש רפסמ לבקלו קחשמה רגתא ןחבמ הקיטמתמב ןחבמה תא .תואמגודה תא רותפל טושפ ,תאז תושעל ידכ .וילע ץוחלל תוריהמב ןוכנה םדאה תא רוחבל ךל ראשנ הז ,השולש ומכ םי .תונוכנה תובושתה תא םג ומכ ,בושח דיקפת קחשמ תוריהמ ןאכ .םייתסי קחשמה ,ןוכנ אל רפסמ רחבת םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות