משחק תומואה שמח באינטרנט

                                  Five Nations קחשמ

תומואה שמח (Five Nations):

.ללחה תא ורבצש םיעזג העברא דוע םע ץראה-יצרא ושגפנ קוחרה דיתעב .תרזחושמ תוילרטינ םהיניב .ידמל תובורק םיתעל חקלתהל ולחה םיסלכואמ םיבאשמו תכל יבכוכ לש תוי .םייצרא לש םיבכוכה תסייט הדוקפה היהי תומואה השימח קחשמ התא .תכלה יבכוכ דחא לש לולסמב סיסב תונבל ךילע היהי .ךלש יצה לש תובחרתהה זכרמ היהי הז .ךלש יצה תא שדחלו חתפל ילש םינוש םיבאשמ ךרטצת ,תעצבתמ היינבה דוע .םירחא םיעזג דגנ םחליהל ךרטצת רחואמב וא םדקומב .תכלה יבכוכ תאו םהלש םיסיסבה תא דוכלל ידכ תוליעיב ךלש תוניפסה שמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות