משחק ן"לדנ יקסע באינטרנט

                                  Real Estate Business קחשמ

ן"לדנ יקסע (Real Estate Business):

.קנע ןילופורטמ תונבל ידכ ךלש הנידמה לש הלשממהמ הלודג הנמזה ךל שי .יקסע ן"לדנ קחשמב השעת התאש המ הז .יתלחתה ןוה ךל היהי .קוסע שיבכ הארת ךסמה לע ךינפל .ריע תונבל ךירצ התא דחי .םינבמ םיקהל ליחתת דחוימ הרקב חול תועצמאב .ףסכ לש םיוסמ םוכס הלעי םהמ דחא לכ .הרבחה המכ ריכשהל ולכות וא ,םהב תוריד רוכמל ולכות היינבה תא תמיי .קסעב הזה ףסכה תא עיקשהלו ,הסנכה לבקת הז ליבשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות