משחק ההכ ה' גנינ תואקתפרה באינטרנט

                                  Dark Ninja Adventure קחשמ

ההכ ה' גנינ תואקתפרה (Dark Ninja Adventure):

.עור ותיא אשונ אוהש רמוא אל הז לבא ,לפאה לטרופהמ עיפוה ה'גנינה .שמשה רוא גפס רשא ,רוחשה רוחה לש השילפה רחאל טלושה קצומ ךשוחה ול .והשלכ רוא רוקמ תוחפל הווקת ןיטולחל ודביא םיללמוא םיבשות .םירהוזו םינטק םיבכוכ םייח ובש םלוע אצמ ץימא ה' גנינ ,םילטרופ ךר .ותדלומל הוולשו םולש איבהל םילוכי םה .םיבכוכה לכ תא ףוסאל הקתפרה ההכ ה' גנינ קחשמב רוביגל רוזעל .תומרופטלפ לע ץופקל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .וכרדב דימת אוה רוביגה יכ אדו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות