משחק סופת ואקק באינטרנט

                                  Cocoa Catch קחשמ

סופת ואקק (Cocoa Catch):

.ךלש תוחורה תא םירהל קר םמחתהל ידכ רקובב םדקומ םגו הנישה ינפל םג .םיעט רתוי וליפא היהי הקשמה ,םש ולמשרמ וא ולמשרמ ףיסומ התא םאו .ךלש תישארה תומדה ךופהי ליבהמ ואקק סוכ ,Cocoa Catch ב .הלעמלמ לפונ ולמשרמ לש תוכיתח סופתל ול רוזעת התא .רתוימ הז - קובקבה תא סופתל אל לבא ,תותשל לע לקהל ידכ תורוניצ תא .עיפוי םירוחש םייפקשמ ,ךופהל ליחתי לפסה ,הרושב םיישומיש םיביכרמ .קיזמ אל ןטק ןירותסמ .םלעית הנתמה ,רתוימ טקייבוא סופתל תועטב םא לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות