משחק ןמויה באינטרנט

                                  The Log קחשמ

ןמויה (The Log):

.ןכסמה שיאה תא ספת ריהמה םרזהו ,רהנה ךותל תועטב לפנ ןטקה ןובנראה .חוטב תוומל הכחמ אוה וישכעו ףוחל דמציהל ןמז ול היה אל .ללמוא ןובנראמ חיוורהל םינכומש םירחא םיפרוטו םד יאמצ םינינת :תונ .חטשה ינפ לע ותוא םיריאשמ םימה ,השענ אוה ונממש רמוחל תודוה ,תוחש .ןמויב ערה םינינתה תא ףוקעלו ליצמה תא תוחנהל ךירצ אוה ךלש הרזעה .רהנה ךרואל החוש תוריהמב רוביגה ךכ ,הלעמל ץחה לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות