משחק התא קירק דלי הזיא לחנה לש גיירק באינטרנט

                                  Craig of the Creek Which Creek Kid Are You קחשמ

התא קירק דלי הזיא לחנה לש גיירק (Craig of the Creek Which Creek Kid Are You):

.לחנה לש גיירק קחשמה תא בהאי םקוממ תויפוטואה רבה תויח ובש לחנה ד .םירזומ תומוקמב תוניינעמ תואקתפרה הברה םיווח תויומד .דואמ ןכוסמ הז םימעפלו ןפוד יאצוי םירוצי שוגפל לוכי התא ןאכ .תולאש רשע לש ןטק ןחבמ רובעל ךל םיעיצמ ונחנא ,הנכס ילב רדתסנ ונח .המוד התא תוריוצמ תויומד וליא תולגל ולכות ,וב .ךומכ רוביג תמועל ךמצע לע תצק דמלת רבד לש ופוסבו ,בהוא התאש תובו