משחק היווירט ךלמ באינטרנט

                                  Trivia King קחשמ

היווירט ךלמ (Trivia King):

.םינודיח לש ךלמ ךל םורגל לוכי הז יכ יתוכלמ - היווירט ךלמה ארקנ ו .םינוש םיאשונב םיאשונ ןווגמב םכרובע ונפסאש תולאשה .ךתוא ףוסאי קחשמה יכ ןווקמ ןקחש וא טוב םע :קחשמ בצמ רחב .הלאקסה לע אצמנ ןימיו לאמש .ןקחש לכ לש עדיה תמר תא םיארמ םה .ךלמל ךופהי אוה ,ולש הדימה הנק תא תוריהמב אלממ רשא אוה .הריחבל העברא קרש המכ שי לבא ,תונכומ תובושת רוחבל ךירצ התא ,הלאש .ותוא אוצמל ךירצו ןוכנ דחא קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות