משחק רודכ 8 םסק באינטרנט

                                  Magic 8 Ball קחשמ

רודכ 8 םסק (Magic 8 Ball):

.תואצותה תא תוזחלו תויועט תושעל אל ידכ ונתוא ולבסיש תולאשל תובוש .רודכ 8 םסק קחשמב ונלש םוסקה רודכה תא םכל םיעיצמ ונחנאו ,םירזו ת .םסק לש םיטנמלא לעב השעמל ,דראיליב הכירבל המוד ,ליגר רודכ .היעבה תא רותפל ךל רוזעי אוה .רודכה לע ץחלו הלאש לואשל קר .וזכרמב הבושת עיפות ,המ ןמז רובעכ .אל וא ןכ :הרורב הבושת עיצהל הכירצ ךלש הלאשה לבא .עיגמ יוצרה ,הצור תמאב התא םא לבא ,לכה ןימאהל ךירצ אל התא ,קחשמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות