משחק קבאנ באינטרנט

                                  Wrestle Up קחשמ

קבאנ (Wrestle Up):

.םהמ דחא להנתו הריזל וסנכיי םיבקועמ םיקבאתמ םיקבאתמ ינש .בשחמה טוב וא ךלש רבח תויהל לוכי ינשה .לובגה יטוחב תעגל ביואל םורגל איה המישמה .ביריה תא זיזהל תוסנלו םיצחה תרזעב ךלש טלתאה תא ךפוה התאו ,דימתמ .חצנמ התא זא םיבירי רתוי רהמ תודוקנ שמח עיקבהל ךירצ התא .קבאיהל קחשמב הסובת וא והשימ לש ןוחצינה תא ץיאי הזו תדרל ליחתת ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות