משחק רוביג ה' גנינ באינטרנט

                                  Ninja Hero Runner קחשמ

רוביג ה' גנינ (Ninja Hero Runner):

.שוטנ ןבא שדקמל תכלל טילחה אוה הז ליבשב קרו ,תושודקה תוליגמה תא .םעפ שודק םוקמב ובשייתה םעפ ערה יכ הדבועה תא ,ולש ףס תא הצוח דחא .תוארפ תוחור לש הרוצב םמצע תא תוריהמב ולגתי םיהכ תוחוכ ,בר ןמז ת .ירשפא יתלב אוה םתוא גורהלו שוגפל םיחוש םה .רוזעי shurikens אלו ,nunchak אל ,ברח אל הנה .תאז השעת התא ,חורה דצה תא ףוקעל טושפ לוכי התא .הרושמב םהב לפטל ,ה 'גנינה רוביג Runner קחשמב םייח השולש שי תו'

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות