משחק באינטרנט

                                  Summoner's Gambit קחשמ

(Summoner's Gambit):

.ןורתי תומדא לע אצמנ רשא ,הקזח ךא הנטק הכלממ לש ךלמ םתאש םכמצעל .םיביוא ינימ לכ לש תופקתהה תא ףודהל ךרטצת טיבמג לש במג ב וישכע ו .םייחל ריזחה ריזחה ןדבואהש תוצלפמ ינימ לכ םג אלא ,םדא ינב קר אל .םכרדב הרידח יתלב הנגה ןגראל ךירצ התאו ,םידלש ,םיקרוא ינומה תא ן .ביואה דגנ םיחינמו םירחוב ,תולוכיו םינוש םיגוסמ םימחול הלא - םיפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות