משחק ה'גנינה ןוקרד באינטרנט

                                  Ninja Dragon קחשמ

ה'גנינה ןוקרד (Ninja Dragon):

.הקיתעה ןפיב םכמצע תא ואצמת ןוקרדה ה' גנינ קחשמב .תו'גנינ ומכ םלועב םימסרופמ םילגרמב ושמתשה םיבר םיטילש ,הלא םינמזב .םהמ דחא היהי הזה קחשמב התא .קיתע ץפח בונגל םיטרקוטסיראה דחא לש הריטל סנכיהל ךירצ התא .קוצ לע דמועש ןיינבל םיעלס לש םימוצעה תוריקה ךרואל ספטל ךרטצת ,תאז תושעל ידכ .ךלש ךרדב ויהי הריטה לע םירמושה םימוסק םירוצי ,תוליגרה תוינכמ תודוכלמל ףסונב .ךלש ברחה םע תוצלפמה תא סורהל םג ומכ ,תודוכלמל לופיל עונמל ידכ ריקל ריקמ ץופקל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות