Slime.LOL קחשמ

.שפר (Slime.LOL):

.שפר קחשמב ךלש תישארה תומדה היהי ינועבצ שפר Lol .םידדוב םינקחש םיתווצ םע טרופס יקחשמ לש הרדס ליחתמ .הצובקב וא דבל לגרודכו לסרודכ ,ףערודכ קחשל לוכי התא .ןימי דצבו לאמש דצב יולת ,לסב וא רעשב רודכה תא עיקבהל איה המישמה .בהאי םהמ הזיא ,לדוג יפל רוחבל ןתינ רודכה .תשרל ותוא חולשלו ביריה ןמ רודכה תא סופתל הסנמ ,ךלש ןקחשה לע טולשל .להנל ןיינעמ הז ,קיחצמ הז ,ךפיהל ,םיענ אל והשמ הארנ אל קיחצמ ריר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות