משחק ?התא טנרטניא םחול הזיא אלפ באינטרנט

                                  Marvel Which Web-Warrior are You? קחשמ

?התא טנרטניא םחול הזיא אלפ (Marvel Which Web-Warrior are You?):

.ירלופופ דואמ וישכע אוה לווראמ םוקיה ןמ רפוס םירוביג .םיינועבצ םיימוק םיוות םירחא םיבר דועו ,הרוחש הנמלא ,הקירמא ןטפק ,ןמטאב ,Catwo ?התא Web-Warrior הזיא לווראמ קחשמב תעכו הלא םירוביג תועובטה תונוכתה תא ךל שי י .הז תא קודבל לוכי התא .תונוצרה תאו ךלש תופדעהה לע תוטושפ תולאש לע תונעל ,ידמ יניצר אל ןטק ןחבמ חק