משחק !ידוסיה בודהו השאמ באינטרנט

                                  Masha and the Bear Elementary! קחשמ

!ידוסיה בודהו השאמ (Masha and the Bear Elementary!):

.עגתשתו חתפתתש ידכ השאמל םינוש םירפס תעל תעמ ארוק בודה .סמלוה קולרש םסרופמה שלבה לע םירופיס המכ הדליה תא ארק אוה םימי המכ ינפל .שלבל ךופהל הטילחה איהו הזה ינועבצה יפואה ןמ תמסקומ התיה הדליה ,עיתפמ אל !ידוסיה בודהו השאמ קחשמב הל עייסתו ,הצרתש המ לכ אוצמל הנכומ איה וישכעו הידיב ת .םיניינעה תא לבלבל הלוכי תאזה הרוחבה ,חוקיפ אלל .םיריהב םתוא ךופהל ידכ םהילע ץחלו תונומתב םתוא אוצמל ךירצ התא ,ךסמה לש ןוילעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות